www.rakovica.com

Općinska uprava općine Rakovica sastoji se od Načelnika i Općinskog vijeća.

Načelnik predstavlja izvršnu vlast i brine se za izvršavanje odluka općinskog Vijeća te predstavlja i zastupa općinu u svakodnevnom radu.

Općinsko vijeće je zakonodavno tijelo koje donosi bitne odluke za funkcioniranje općine.

Načelnik Općine Rakovica je Mihovil Bićanić (HDZ). Mandat općinskog načelnika traje 4 godine.

Općinsko vijeće čine slijedeći vijećnici:

1. Zoran Luketić (HDZ) - predsjednik Vijeća

2. Ante Franjković (HDZ)

3. Ivan Vuković (HDZ)

4. Milan Hodak (HDZ)

5. Davor Salopek (HDZ)

6. Josipka Vuković (HDZ)

7. Semir Čović (SDP)

9. Damir Špehar (HSP)

10. Blanka Pavlić (HSP)